Verkoopsvoorwaarden
1. De ondertekening van een bestelorder door de verkoper of een zijner afgevaardigden, vertegenwoordigers of volmachtdragers geldt alleen als kennisneming van de bestelling en ontneemt de verkoper zijn recht niet op weigering van de bestelling, zoals hierna bepaald.

2. Het staat de verkoper steeds vrij een bestelling te weigeren. Bericht van die weigering moet echter, om geldig te zijn, binnen de acht dagen na kennisneming van de bestelling door de verkoper, aan de koper bekend gemaakt worden per aangetekende zending. Uit hoofde van dergelijke weigering kan vanwege de koper in geen geval schadeloosstelling verlangd worden.

3. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper totdat de factuur en eventuele aanhorigheden integraal is betaald.

4. Indien de koper de waren bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland en daaromtrent geen afzonderlijke, uitdrukkelijke, aanvullende of afwijkende bijzondere en voorafgaande overeenkomst wordt gesloten, dienen de waren, op het ogenblik van hun levering aan de koper te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

5. Behoudens eigenhandig door de verkoper geschreven en afzonderlijk ondertekende verbintenis heeft de vermelde leveringstermijn slechts de waarde van een betrekkelijke aanwijzing en het overschrijden ervan kan geen reden zijn tot verbreking van de bestelling door de koper en kan evenmin aanleiding geven tot enige eis tot schadeloosstelling tegenover de verkoper.

6. Bij eenzijdige afbestelling door de koper zonder zwaarwichtige reden, te wijten aan da verkoper, zal de koper hem als schadeloosstelling een bedrag verschuldigd zijn, gelijk aan 30% van de waarde van de afgezegde bestelling, BTW niet inbegrepen.

7. Indien de koper bij aanbieding van de koopwaar weigert deze in ontvangst te nemen, zal deze weigering dezelfde gevolgen hebben als de eenzijdige afbestelling waarvan hierboven sprake is. Bovendien zullen de vervoerkosten van het terugbezorgen van de koopwaar aan de verkoper ten laste vallen van de onwillige koper.

8. Indien overeengekomen wordt dat de levering van bestelde koopwaren of materialen in meerdere opeenvolgende afleveringen zal gebeuren, heeft de verkoper het recht betaling te vragen van ieder reeds geleverd en aanvaard gedeelte. In geval van niet-betaling van een reeds volgens overeenkomst geleverd gedeelte is de verkoper gerechtigd de volgende leveringen op te schorten tot na betaling van het reeds geleverde of tot na gerechtelijke beslissing dienaangaande. De gebeurlijk zelfs uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen voor de volgende afleveringen zijn in dergelijk geval niet meer bindend voor de verkoper. Deze laatste zal gerechtigd zijn da daaruit voortvloeiende kosten van bewaring van de koopwaar aan te rekenen aan de koper.

9. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd uitsluitend beding contant betaalbaar ten zetel van onze handelszaak. Mits akkoord van de verkoper geniet u een betalingstermijn van 30 dagen netto.

10. Klachten of bezwaren omtrent kwaliteit en hoeveelheid van de waren dienen ons binnen drie dagen na levering ervan per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden. Klachten of bezwaren betreffende de inhoud van onze facturen moeten ons bereiken per aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum.

11. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op vervaldag is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het onbetaald gebleven saldo.

12. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens ais aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

13. indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 123,95 EUR als een door partijen uitdrukkelijk overeengekomen strafbeding.

14. De waren reizen op risico van de koper tenzij de beschadiging of het teloorgaan van de waren te wijten zou zijn aan een fout van de verkoper.

15. Bij gebeurlijke gerechtelijke betwisting aangaande verkoop die het voorwerp uitmaakt van deze voorwaarden zijn enkel de Rechtbanken van hat rechterlijk arrondissement Brussel of iedere andere Rechtbank naar keuze van de verkoper bevoegd.
Laatst bijgewerkt : 28 juni 2021